JR Sierbestrating

' Zo Gelegd, Zo Gedaan' 

Algemene Voorwaarden

 

Jordy Romano Sierbestrating
1788 PA Den Helder
Kruiszwin 3926
KVK. Nr.: 625.742.64
Algemene Voorwaarden


Artikel 1
Jordy Romano Sierbestrating (hierna te noemen JR Sierbestrating). Gevestigd aan de
Kruiszwin 3926 te Den Helder is ingeschreven in de Kamer van Koophandel Alkmaar – nr.
625.742.64 en bevoegd tot het geven van adviezen, het opstellen van plannen, het maken van
ontwerpen, het uitbrengen van offertes/aanbiedingen en het uitvoeren van werkzaamheden ten
behoeve van het aanleggen van (sier) bestratingen en het plaatsen van hekwerken en
tuinhuisjes. De levering van benodigde materialen inbegrepen.
Opdrachtgever De opdrachtgever is iedere natuurlijk of rechtspersoon, die aan JR
Sierbestrating opdracht geeft tot het uitvoeren van werkzaamheden en/of leveren van
goederen.


Artikel 2 Toepasselijkheid.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle ontwerpen en/of alle plannen en/of
alle aanbiedingen en/of alle overeenkomsten tot uitvoering van werk en/of koop en verkoop
en/of levering van materialen door JR Sierbestrating aan opdrachtgever.
Op alle in samenhang met de gedefinieerde werkzaamheden uitgevoerde werken c.q.
werkzaamheden zijn eveneens deze algemene voorwaarden van toepassing.
Enige afwijking van deze voorwaarden zal slechts bindend zijn indien zij uitdrukkelijk
schriftelijk door JR Sierbestrating is bevestigd. Alle bepalingen, waarvoor enige afwijking
niet op voorstaande wijze is overeengekomen, blijven onverminderd van toepassing.
Op alle offertes, opdrachten en overeenkomsten en daaruit voortspruitende geschillen is het
Nederlands recht van toepassing.


Artikel 3 Ontwerpen, plannen en offertes/aanbiedingen.
Ontwerpen, plannen en offertes worden op verzoek en in opdracht van de opdrachtgever eerst
door JR Sierbestrating vervaardigd en samengesteld, nadat een volledige inventarisatie van
de wensen van de opdrachtgever en van alle met de uitvoering van het werk verband
houdende relevante informatie heeft plaatsgevonden.
Voorafgaande aan het uitbrengen van een gespecificeerde offerte zal tussen opdrachtgever en
JR Sierbestrating een vaste vergoeding worden overeengekomen ten behoeve van het
vervaardigen van de benodigde ontwerpen, schetsen, afbeeldingen en/of tekeningen.
Genoemde vergoeding voor het tekenwerk wordt door JR Sierbestrating opgenomen in de
uiteindelijke gespecificeerde offerte. De opdrachtgever verplicht zich deze overeengekomen
vergoeding voor het tekenwerk te betalen ook ingeval hij/zij geen opdracht aan JR
Sierbestrating verstrekt tot het uitvoeren van het werk en/of het leveren van goederen.
Ontwerpen, schetsen, afbeeldingen en/of tekeningen visualiseren op tweedimensionale wijze
de wensen van de opdrachtgever. Tevens vormen zij de basis voor eventuele (deel)plannen,
waarin gedetailleerd de bij deze (deel)plannen behorende werkzaamheden en materialen
worden beschreven.
Offertes/aanbiedingen baseren zich op de uitvoering van werk en de levering van goederen
zoals gedetailleerd beschreven in de (deel)plannen. De onder lid 3 genoemde (deel)plannen
maken derhalve onverbrekelijk deel uit van offertes/aanbiedingen. Offertes/aanbiedingen
geven daarmee een correct inzicht in prijsopbouw, prijsstructuur en berekeningmethode. JR
Sierbestrating werkt in offertes/aanbiedingen met vaste verkoopprijzen voor de levering van
diensten, goederen/producten van derden en voor de eventuele huur van benodigd materieel.
Tevens wordt het aantal manuren met inbegrip van reistijd naar en van het werk vastgesteld
en berekend volgens het op het tijdstip van uitbrengen van offertes/aanbiedingen geldende
uurtarief.
In offertes/aanbiedingen kunnen omstandigheden het soms noodzakelijk maken om uit te gaan
van richtprijzen en/of stelposten. Het betreft hier bijvoorbeeld goederen/producten, die aan
veranderende dagprijzen of grote prijsfluctuaties onderhevig zijn. Ook vallen hieronder
werkzaamheden, aantal manuren en/of huurperiode van materieel die voorafgaande aan de
uitvoering van het werk niet volledig of betrouwbaar ingeschat konden worden (bijvoorbeeld
ingeval een vervuilde bodem wordt aangetroffen, waarvoor extra afgraving- en
afvoerwerkzaamheden verricht moeten worden). Eventuele meerkosten tot maximaal 25%
boven de geoffreerde richtprijs/stelpost zullen tussentijds en/of als deze zich voordoen door
JR Sierbestrating eerst mondeling worden gemeld en daarna schriftelijk aan opdrachtgever
worden bevestigd. Indien een eindprijs 25% of hoger dan de richtprijs/stelpost dreigt uit te
vallen, dient hierover tussen JR Sierbestrating en opdrachtgever eerst uitdrukkelijk
overeenstemming te zijn bereikt.
De kosten voor eventueel meerwerk en/of levering van extra goederen/producten waarvoor
voorafgaande aan of tijdens de uitvoering van het werk opdracht wordt gegeven door
opdrachtgever zullen voor zover deze niet in offertes/aanbiedingen waren opgenomen
separaat schriftelijk worden bevestigd en gefactureerd.
Offertes/aanbiedingen worden door JR Sierbestrating uitsluitend schriftelijk uitgebracht. De
in offertes/aanbiedingen genoemde bedragen zijn in Euro’s en inclusief BTW., tenzij
uitdrukkelijk anders is vermeld.
Offertes/aanbiedingen zijn voorzien van een dagtekening en zijn onherroepelijk gedurende 15
dagen na deze dagtekening, uit de offerte of aanbieding anders blijkt.
In de offertes/aanbiedingen van JR Sierbestrating wordt vermeld wanneer met de
werkzaamheden wordt begonnen en wanneer het moment van oplevering is. Tenzij anders
overeengekomen gelden deze data bij benadering. Indien sprake is van een vaste start- en/of
opleveringsdatum zal dit door JR Sierbestrating in de offerte/aanbieding schriftelijk worden
bevestigd aan opdrachtgever.
Offertes/aanbiedingen vermelden duidelijk de wijze en termijn(en) van betaling.

Artikel 4 Overeenkomst.
Een overeenkomst tot het uitvoeren van werk c.q. werkzaamheden en/of het leveren van
materialen, als mede aanvullingen en/of wijzigingen daarop, komt tot stand op het moment
dat de opdrachtgever de offerte/aanbieding van JR Sierbestrating aanvaardt.
De aanvaarding geschiedt bij voorkeur schriftelijk. Opdrachtgever dient hiervoor de
offerte/aanbieding van JR Sierbestrating voor akkoord te tekenen en dit uiterlijk binnen 10
dagen na offertedatum aan JR Sierbestrating te overhandigen of per post terug te sturen.
In geval van mondelinge aanvaarding wordt de inhoud van de offerte/aanbieding van JR
Sierbestrating, behoudens tegenbewijs door opdrachtgever, geacht juist en volledig te
beschrijven wat tussen partijen is overeengekomen, tenzij opdrachtgever binnen 15 dagen na
offertedatum schriftelijk te kennen heeft gegeven dat de inhoud afwijkt van hetgeen is
overeengekomen. In dat geval maakt JR Sierbestrating de offerte/aanbieding opnieuw op en
zijn de leden 4.1, 4.2 en 4.3 vervolgens opnieuw van toepassing.
De aanvaarding van de offerte/aanbieding wordt geacht ongewijzigd te zijn gedaan indien en
op het moment dat opdrachtgever ermee instemt, dan wel duidelijk toelaat dat met uitvoering
van het werk wordt begonnen binnen 15 dagen na de offertedatum.
Kennelijke fouten of vergissingen in prospectussen, folders en/of publicaties, afbeeldingen,
tekeningen en vermelde gegevens binden JR Sierbestrating niet.


Artikel 5 Prijs en prijswijzigingen.
De prijs die opdrachtgever dient te betalen, wordt vooraf overeengekomen en is inclusief
BTW, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Eventuele verpakking-, transport- of bezorgkosten
zijn niet in de prijs inbegrepen en zullen tegen kostprijs aan opdrachtgever worden
doorberekend.
Als sprake is van een overeenkomst als bedoeld in artikel 4.1. t/m 4.5. hebben eventuele
tussentijdse prijswijzigingen voor opdrachtgever geen consequenties op de overeengekomen
prijs. Dit geldt tot 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst. Bij uitvoering van het werk
en/of levering van goederen/producten binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst
zijn eventuele tussentijdse prijswijzigingen voor risico en rekening van JR Sierbestrating.
Het in voorgaand lid 2 bepaalde is niet van toepassing op prijswijzigingen voortvloeiende uit
wettelijke bepalingen of maatregelen.
Prijswijzigingen als gevolg van het in artikel 3.5. en 3.6. bepaalde zijn meer- en/of
minderkosten die worden overeengekomen als aanvulling op de door opdrachtgever
aanvaarde offerte. Op deze meer- en/of minderkosten is voorafgaand artikel 5 lid 2 niet van
toepassing en deze kosten zullen overeenkomstig aan opdrachtgever doorberekend.


Artikel 6 Levering, oplevering en overmacht.
JR Sierbestrating koopt en verkoopt uitsluitend goederen/producten, waarvan de kwaliteit en
specificaties in de overeenkomst zijn vastgelegd. Goederen/producten als fundering- en
verhardingsmateriaal, zand, grond, compost of teelaarde voldoen aan de wettelijke eisen en
zullen uitsluitend voor het daarvoor bestemde doel worden gebruikt.
Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen gelden de door JR Sierbestrating in
offertes/aanbiedingen opgegeven start- en opleveringsdata bij benadering. Indien sprake is
van een vaste start- en/of opleveringsdatum dient dit door JR Sierbestrating uitdrukkelijk
schriftelijk in de offerte/aanbieding aan opdrachtgever te zijn bevestigd. Indien opdrachtgever
de offerte/aanbieding later dan de in artikel 4 genoemde termijn aanvaardt, kan dit aanleiding
geven tot wijzigingen in en/of uitstel van de start- en/of opleveringsdatum, zonder dat dit
opdrachtgever recht geeft tot enigerlei vergoeding van schade.
Weer- of tijdelijke terreinomstandigheden kunnen naar het oordeel van JR Sierbestrating
aanleiding geven tot opschorting of uitstel van de start- en/of opleveringsdata. JR
Sierbestrating heeft het recht de werkzaamheden op te schorten zolang deze omstandigheden
duren. Het in dit lid 3 bepaalde geeft opdrachtgever generlei recht op enige vorm van
schadevergoeding.
Indien de in het kader van de uitvoering van het werk gekochte goederen/producten
onverhoopt niet uit voorraad leverbaar zijn en daardoor vertraging dreigt in een vaste of
vermoedelijke leverdatum, zullen JR Sierbestrating en opdrachtgever in samenspraak een bij
benadering haalbare nieuwe datum overeenkomen, zonder dat dit opdrachtgever recht geeft
tot enigerlei vergoeding van schade.
Indien tussen JR Sierbestrating en opdrachtgever een vaste (op)leveringsdatum is
overeengekomen, staat opdrachtgever JR Sierbestrating een maximale overschrijding van 3
dagen na deze datum toe, zonder dat dit opdrachtgever recht geeft tot enigerlei vergoeding
van schade. Uitzonderingen hierop zijn voornoemde punten 6.3. en 6.4., welke aanleiding
kunnen zijn tot grotere overschrijdingen dan de hierin bepaalde 3 dagen.
JR Sierbestrating deelt opdrachtgever tijdig mede, wanneer het werk conform overeenkomst
is uitgevoerd en wordt opgeleverd. Beide partijen inspecteren die dag het opgeleverde werk,
de uitgevoerde werkzaamheden en de daarbij gebruikte materialen. Door ondertekening van
het opleveringsbewijs verklaart opdrachtgever zich akkoord met de uitvoering en aanvaardt
hij/zij de oplevering.
Indien levering of uitvoering van werk door overmacht, waaronder mede wordt begrepen
storingen/uitval van machines, brand, staking, uitsluiting, oorlogsgeweld, verhindering ten
gevolge van enige overheid, alsmede het niet nakomen van derden van leveringen of
verplichtingen, bij een van de partijen geheel of ten dele niet kan plaatsvinden, geeft zulks
geen recht tot ontbinding of vermindering van de totaalprijs of schadevergoeding. Indien
overmacht langer dan 3 maanden duurt, zullen partijen nadere afspraken maken over de
(eventuele verdere) uitvoering van werk/levering en de totaalprijs.
In geval van overmacht heeft JR Sierbestrating het recht de overeenkomst met opdrachtgever
geheel of ten dele te annuleren of op te zeggen, zulks door een eenvoudige mededeling aan
opdrachtgever, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat JR Sierbestrating terzake van de
door de opdrachtgever door de annulering geleden schade enige vergoeding is verplicht.


Artikel 7 Auteursrecht en eigendomsvoorbehoud.
Alle rechten van industriële of intellectuele aard, waaronder het auteursrecht met betrekking
tot van JR Sierbestrating afkomstige of door hem gebruikte c.q. vervaardigde ontwerpen,
schetsen, afbeeldingen, tekeningen, (deel)plannen en offertes/aanbiedingen etc., zijn
uitdrukkelijk en uitsluitend de eigendom van JR Sierbestrating. De uitoefening van deze
rechten – daaronder begrepen openbaarmaking, verveelvoudiging, afgifte aan derden,
overname of enige andere wijze van beschikking – is uitdrukkelijk en uitsluitend aan JR
Sierbestrating voorbehouden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
De eigendom van de door JR Sierbestrating afkomstige, gebruikte c.q. vervaardigde
ontwerpen, schetsen, afbeeldingen, tekeningen, (deel)plannen en offertes/aanbiedingen etc.
verblijft, ongeacht de vraag of tekenkosten en overdracht van auteursrechten afzonderlijk in
rekening zijn gebracht, te allen tijde de eigendom van JR Sierbestrating . Indien
opdrachtgever geen opdracht voor de uitvoering van het werk en/of de levering van
goederen/producten aan JR Sierbestrating verstrekt, zal opdrachtgever alle originele
schriftelijke bescheiden zoals ontwerpen, (deel)plannen, offertes/aanbiedingen, schetsen,
afbeeldingen, tekeningen, etc., na de datum waarop deze beslissing is genomen per omgaande
ter hand stellen aan of terugsturen naar JR Sierbestrating. Dit laatste laat onverlet de in artikel
3.2. bepaalde betalingsverplichting van opdrachtgever van de vooraf overeengekomen
vergoeding.
De eigendom van de door JR Sierbestrating verkochte en geleverde zaken verblijft bij JR
Sierbestrating totdat opdrachtgever alle verplichtingen jegens JR Sierbestrating, van welke
aard ook, zulks mede voortvloeiende uit eerdere of latere met opdrachtgever gesloten
gelijksoortige overeenkomsten, is nagekomen. Bij niet nakoming door opdrachtgever van
enigerlei verplichting tegenover JR Sierbestrating is laatstgenoemde gerechtigd zonder
voorafgaande ingebrekestelling en rechterlijke tussenkomst de overeenkomst ontbonden te
verklaren en de zaken terug te nemen. JR Sierbestrating zal in dat geval gerechtigd zijn tot
ongehinderde toegang tot de zaken, waarbij opdrachtgever nu reeds de verplichting op zich
neemt aan JR Sierbestrating alle medewerking te verlenen, teneinde dit eigendomsvoorbehoud
uit te oefenen door terugneming van de geleverde zaken.


Artikel 8 Betaling en incasso.
De wijze van betaling wordt in de offertes/aanbiedingen beschreven. Aanvaarding hiervan via
ondertekening door opdrachtgever impliceert dat opdrachtgever gehouden is aan een correcte
nakoming van de overeengekomen betalingsverplichting. Ten aanzien van de betaling en de
nakoming van de betalingsverplichting gelden volgende bepalingen: A. Contante betaling
Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, vindt betaling plaats in contanten
of via andere, gegarandeerde wettige en door JR Sierbestrating geaccepteerde betaalmiddelen.
B. Betaling na ontvangst factuur Indien met opdrachtgever betaling na ontvangst van een
factuur is overeengekomen, dan dient deze betaling plaats te vinden binnen 14 dagen na
factuurdatum. Als betaling niet binnen deze termijn heeft plaatsgevonden, is de opdrachtgever
in verzuim. JR Sierbestrating zendt vervolgens aan opdrachtgever een betalingsherinnering,
die opdrachtgever de gelegenheid geeft om binnen 7 dagen alsnog voor betaling zorg te
dragen. C. Betaling in termijnen Als betaling in termijnen is overeengekomen, heeft
opdrachtgever de verplichting om betaling van de afgesproken bedragen vermeerderd met een
vooraf overeengekomen rentepercentage op de afgesproken betaaldata na te komen.
JR Sierbestrating heeft bij aankoop en levering van goederen/producten van derden het recht
om opdrachtgever tot een vooruitbetaling te verplichten. Deze vooruitbetaling bedraagt
maximaal 50% bij een totaalprijs tot € 10.000,– en maximaal 30% bij een hogere totaalprijs.
Bij niet tijdige betalingen heeft JR Sierbestrating het recht aan opdrachtgever rente in
rekening te brengen over de periode vanaf het verstrijken van de betalingstermijn tot de dag
van ontvangst van het verschuldigde bedrag. De rente is gelijk de dan geldende wettelijke
rente.
Bij opdrachten tot totaal € 500,– heeft JR Sierbestrating het recht om administratiekosten in
rekening te brengen. Deze kosten bedragen maximaal € 25,–.
Alle eventuele gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten welke JR Sierbestrating
dient te maken voor het behoud van zijn rechten uit, dan wel verband houdende met de
overeenkomst met opdrachtgever, komen voor rekening van opdrachtgever. De
buitengerechtelijke kosten zullen tenminste 15% van het bedrag van de vordering van JR
Sierbestrating bedragen met een minimum van € 250,– voor iedere vordering, onverminderd
het recht van JR Sierbestrating het meerdere aan werkelijke kosten te vorderen.


Artikel 9 Aansprakelijkheid en vrijwaring.
Aansprakelijkheid van JR Sierbestrating voor beschadiging, verlies en/of vernietiging van al
dan niet tegen vergoeding voor de uitvoering van een overeenkomst ter beschikking gestelde
stukken, materialen, gereedschappen, goederen/producten, enz. uit welke oorzaak dan ook,
wordt uitgesloten, tenzij deze oorzaak aan opzet en/of grove schuld of nalatigheid van JR
Sierbestrating te wijten zal zijn.
In geval JR Sierbestrating en opdrachtgever vaste levertijden zijn overeengekomen en JR
Sierbestrating niet tijdig oplevert zonder dat sprake is van het bepaalde in artikel 6 leden 3, 4
en 5 van deze voorwaarden, is JR Sierbestrating slechts gehouden schade te vergoeden die
door opdrachtgever kan worden aangetoond, alsmede in zodanig verband met de
overschrijding staat, dat deze gelet op de aard van de aansprakelijkheid en van de schade in
redelijkheid kan worden toegerekend aan JR Sierbestrating. Voor een eventuele
schadevergoeding wordt gerekend met 10% van de totaalprijs voor iedere dag dat niet tijdig is
opgeleverd, zulks met inachtneming van het in artikel 6.5. bepaalde. Het totale bedrag van een
eventuele schadevergoeding zal nooit meer kunnen bedragen dan het bedrag waarvoor de
overeenkomst is aangegaan.
Indien in het kader van de overeenkomst goederen/producten bij opdrachtgever worden
afgeleverd, rust op opdrachtgever de plicht om deze goederen/producten in ontvangst te
nemen en binnen redelijke grenzen ruimte vrij te maken en/of voorzieningen te treffen die een
eventuele schade aan deze goederen/producten kunnen voorkomen of tot een minimum
kunnen beperken. Voor eventuele schade aan goederen/producten hierdoor veroorzaakt en
nadat levering heeft plaatsgevonden, aanvaardt JR Sierbestrating noch de in zijn opdracht
handelende leverancier enige aansprakelijkheid.
Ingeval opdrachtgever bij aflevering van goederen/producten beschadigingen e.d. constateert,
dient hij/zij dit op de afleveringsbon/het ontvangstbewijs aan te tekenen, alsmede hier binnen
48 uur na aflevering bij JR Sierbestrating melding van te maken. Bij gebreke hiervan wordt
opdrachtgever geacht de geleverde goederen/producten te accepteren. Indien bij
aflevering/ontvangst geen gelegenheid bestaat tot controle van de geleverde goederen dient
opdrachtgever dit op het ontvangstbewijs/afleveringsbon aan te tekenen.
JR Sierbestrating is met inachtneming van het eerder in dit artikel bepaalde aansprakelijk
voor eventuele schade, die ontstaat door, bij en/of tijdens de uitvoering van de
werkzaamheden als vastgelegd in de overeenkomst. Hiertoe sluit JR Sierbestrating een
aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven en beroepen af, die een schade vergoedt tot
maximaal € 1000.000,– per gebeurtenis, onverminderd de wettelijke aansprakelijkheid. De
aansprakelijkheid van JR Sierbestrating gaat echter nimmer verder dan vergoeding van de
factuurwaarde, danwel her levering van zaken, zulks ter keuze van JR Sierbestrating en
voorzover laatstgenoemde in staat is om soortgelijke zaken te leveren. JR Sierbestrating is
verder nimmer aansprakelijk voor gevolgschade en indirecte (bedrijf)schade, stagnatieschade,
vertraging van de bouw, verlies van orders, winstderving, bewerkingskosten, en dergelijke.
Opdrachtgever vrijwaart JR Sierbestrating voor aanspraken van derden tegen JR
Sierbestrating indien JR Sierbestrating schade veroorzaakt doordat opdrachtgever of door
derden die de opdrachtgever heeft aan gewezen onvoldoende of onvolledige informatie is
verstrekt welke, indien deze informatie wel bij JR Sierbestrating bekend was geweest, tot
voorkoming of beperking van de schade had kunnen leiden.
In geval van beëindiging van een overeenkomst door JR Sierbestrating als voorzien in artikel
6 leden 7 en 8, zal JR Sierbestrating in geen geval aansprakelijk kunnen worden gehouden
voor enige schade.


Artikel 10 Klachten en garantie.
Alle klachten over de totstandkoming of de uitvoering van het werk c.q. de werkzaamheden
en/of de geleverde goederen/producten en/of de overeenkomsten met betrekking tot te leveren
of geleverde diensten en zaken, worden uitsluitend door JR Sierbestrating in behandeling
genomen indien deze schriftelijk en aangetekend worden ingediend. Opdrachtgever zal
daartoe zo spoedig mogelijk, na constatering van een gesteld gebrek, overgaan, zulks met in
voorkomend geval inachtneming van artikel 10.3. De klacht dient volledig en duidelijk
omschreven te zijn.
Conform het in artikel 6.6. van deze voorwaarden bepaalde op het gebied van de oplevering
aanvaardt JR Sierbestrating geen klachten over eventuele zichtbare gebreken indien deze ten
tijde van de inspectie van de oplevering niet zijn waargenomen en bij aanvaarding van de
oplevering door opdrachtgever niet nadrukkelijk zijn gemeld.
JR Sierbestrating geeft 12 maanden garantie op alle door hem/via hem geleverde en
verwerkte materialen. In een enkel voorkomend geval kunnen deze materialen onzichtbare
gebreken hebben, die eerst na verloop van enige weken zichtbaar worden. Klachten over deze
materialen dienen volledig en duidelijk omschreven schriftelijk en aangetekend bij JR
Sierbestrating te worden ingediend uiterlijk binnen 4 weken na oplevering. Indien een klacht
zichtbaar en aantoonbaar gegrond is, zal JR Sierbestrating kosteloos de klacht herstellen.
Indien een klacht na de voornoemde termijn van 4 weken wordt ingediend of pas enkele
maanden later zichtbaar wordt, zullen volgens de garantiebepalingen de materialen kosteloos
vervangen of omgeruild worden. De in dit kader te verrichten werkzaamheden zullen normaal
tegen het daarvoor dan geldende uurtarief, inclusief reistijd, aan opdrachtgever worden
berekend.


Artikel 11 Forumkeuze.
Terzake van alle geschillen tussen JR Sierbestrating en opdrachtgever verband houdende met
offertes, opdrachten en overeenkomsten welke door deze voorwaarden worden beheerst,
waaronder begrepen de totstandkoming of de uitvoering van deze overeenkomsten, is tenzij
het onderwerp van geschil tot de competentie behoord van de kantonrechter- de
Arrondissementsrechtbank te Amsterdam, ook in gevallen van kort geding, bevoegd.


Artikel 12 Slotbepaling
Deze van toepassing zijnde Algemene Voorwaarden van JR Sierbestrating is op 03 Januari
2016 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te ALKMAAR.